Thông tin

Phát hành trang tuyển dụng mới

Chúng tôi đã phát hành trang web tuyển dụng của mình!
Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi sẽ nỗ lực phổ biến thông tin tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu đa dạng mỗi ngày.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự bảo trợ của bạn.

Công ty TNHH Seikyo